Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù

21/11/2023 18:45
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang vùng đặc thù ở Hà Tĩnh sẽ góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Link nguồn bài viết
Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù
https://baomoi.com/thuc-hien-co-hieu-qua-de-an-nang-cao-chat-luong-cong-tac-dan-van-cua-llvt-o-vung-dac-thu-c47595165.epi.epi
Truy cập link gốc