Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên

11/12/2023 11:54
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc kê khai của người lần đầu giữ chức vụ công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, kê khai định kỳ hằng năm, kê khai bổ sung khi có biến động tài sản, thu nhập giữa hai kỳ kê khai, kê khai phục vụ công tác cán bộ.
Link nguồn bài viết
Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên
https://baomoi.com/nghe-an-tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-viec-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-dang-vien-c47777783.epi
Truy cập link gốc
Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Nghệ An, thời gian qua, công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên đã được thực hiện nền nếp; nhìn chung, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai và quản lý bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, qua công tác kiểm tra năm 2023 cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế, khuyết điểm. Có nơi chưa chú trọng đúng mức việc quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc kê khai, công khai và quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Người có nghĩa vụ kê khai chưa nghiên cứu kỹ văn bản quy định, hướng dẫn; kê khai chưa đúng mẫu, chưa đầy đủ thông tin, số liệu nhầm lẫn, thiếu thống nhất; giải trình biến động thu nhập và tài sản chưa rõ ràng; có đơn vị quản lý bản kê khai chưa chặt chẽ, nộp bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chưa đúng thời hạn.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các văn bản: Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định, trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc: (1) Việc kê khai của người lần đầu giữ chức vụ công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, kê khai định kỳ hằng năm, kê khai bổ sung khi có biến động tài sản, thu nhập giữa hai kỳ kê khai, kê khai phục vụ công tác cán bộ; (2) Việc công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; (3) Quản lý chặt chẽ bản kê khai tại cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ và nộp bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng thời hạn để theo dõi.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập các cấp thực hiện nghiêm túc việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm. Xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đức Dũng