Cần sửa đổi quy định tiêu chí xếp loại đối với người đứng đầu sát thực tiễn

30/05/2023 18:07
Tham dự hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW, Hà Tĩnh đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.
Link nguồn bài viết
Cần sửa đổi quy định tiêu chí xếp loại đối với người đứng đầu sát thực tiễn
https://baomoi.com/can-sua-doi-quy-dinh-tieu-chi-xep-loai-doi-voi-nguoi-dung-dau-sat-thuc-tien/c/45959324.epi
Truy cập link gốc