Triển khai năm chuyển đổi số các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh

04/01/2023 19:47
Năm 2022, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu công tác năm; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chung tay giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh tỉnh nhà.
Link nguồn bài viết
Triển khai năm chuyển đổi số các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh
https://baomoi.com/trien-khai-nam-chuyen-doi-so-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-ha-tinh/c/44732346.epi
Truy cập link gốc