Tập trung tuyên truyền đến người dân Hà Tĩnh về cách thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú

09/01/2023 19:03
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về cư trú cũng như phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người dân.
Link nguồn bài viết
Tập trung tuyên truyền đến người dân Hà Tĩnh về cách thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú
https://baomoi.com/tap-trung-tuyen-truyen-den-nguoi-dan-ha-tinh-ve-cach-thuc-khai-thac-su-dung-thong-tin-ve-cu-tru/c/44772504.epi
Truy cập link gốc