Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh

14/05/2022 12:35
Đợt tập huấn nhằm giúp đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nâng cao hiểu biết, áp dụng vào việc tham mưu ban hành các chính sách của địa phương; tiếp tục giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp công dân...
Link nguồn bài viết
Tập huấn kỹ năng cho 270 đại biểu HĐND các cấp tại TX Kỳ Anh
https://baomoi.com/tap-huan-ky-nang-cho-270-dai-bieu-hdnd-cac-cap-tai-tx-ky-anh/c/42593236.epi
Truy cập link gốc