V3i hỏng chân sạc (ĐT: 01664623649)

			<div class=" messageText ugc baseHtml">
		<div class="attribution type">Tũn tĩn nói: