Ưng ấn giao lưu chó hoặc bán (ĐT: 0974604209)


#1

tính để nuôi chơi. nhưng nó vồ mấy cái lồng chim hót
làm chim hót hoảng
nên muốn giao lưu sang chó để chơi.
tình trạng chim. tầm 4 tháng. nặng 400~500gram
chim dạn. đang tập sang tay
ai iu lhe 0974604209
lưu ý. giao lưu dòng chó to.
giá trị tương xứng hoặc bù trừ ít
thanks