Thanh lý phụ kiện điện thoại (ĐT: 01216047831)

mình cần thanh lí một lô phụ kiện bao gồm:

190 ốp Silicon cho IP, SS, OPPO

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/4/large/1507088055.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[