Mọi người tư vấn giúp em với

CHO EM HỎI HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN THÌ CÓ XIN ĐƯỢC VIỆC K