F1s 2017 mới tinh, mua 1 tháng, Ram 4gb, Rom 64gb (ĐT: 01698585668)

F1s 2017 mới tinh, nguyên siu mặt sau, mua 1 tháng, Ram 4gb, Rom 64gb

Vân tay 1 nhạy, bảo hành 9.20183tr9096.758.8989

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/3/large/1507021553.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[