Ai biết pin sam sung chỉ em với (ĐT: 0965778523)

em có con sam sung grand bị chai bin.ai có pin báo giá em với