Nghệ An: Triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

21/04/2024 15:19
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Link nguồn bài viết
https://baoxaydung.com.vn/nghe-an-trien-khai-de-an-tong-kiem-ke-tai-san-cong-373939.html
Truy cập link gốc
Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 17/4/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3034/UBND-KT yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tại công văn này, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công cấp tỉnh (do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam) để chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công cấp huyện (do đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện làm Trưởng ban, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện làm cơ quan thường trực) để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm kê tài sản công của cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công phải hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm kê tài sản công của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trước ngày 25/4/2024.

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm kê tài sản công của địa phương (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê; đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo; nhiệm vụ của các đơn vị khác có liên quan) hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê do Bộ Tài chính xây dựng (áp dụng cho địa phương thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính). Đồng thời, hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Quang Hợp