Nghệ An ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

25/09/2023 11:27
UBND tỉnh giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
Link nguồn bài viết
Nghệ An ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
https://baomoi.com/nghe-an-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-nang-cao-chat-luong-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen/c/47026441.epi
Truy cập link gốc
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình nhằm đạt được kết quả cao nhất;

Nhiều địa phương đã bố trí trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và UBND cấp xã;

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Giao chỉ tiêu thực hiện về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC.

3. Giao nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 (một) người biết cách sử dụng tài khoản VNelD, đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

5. Giao nhiệm vụ cho cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) các vướng mắc, khó khăn (nếu có) và đề xuất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế.

Đức Dũng