Hà Tĩnh: Sở Tài chính đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước

27/05/2024 23:09
Theo đó, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến thời điểm ngày 20/5/2024 đạt 1.483.271 triệu đồng (bằng 28,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 31,6% kế hoạch vốn đã phân bổ).
Link nguồn bài viết
https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-so-tai-chinh-don-doc-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-376163.html
Truy cập link gốc
Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó: Vốn Bộ, ngành quản lý giải ngân đạt 209.879 triệu đồng (bằng 25,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 24,3% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 341.950 triệu đồng (bằng 12,9% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 14% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân đạt 931.442 triệu đồng (bằng 52,8% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 67,1% kế hoạch vốn đã phân bổ).

Có 14/24 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý đạt dưới 14% kế hoạch vốn giao (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024). Trong đó có 4 địa phương, đơn vị chưa giải ngân vốn.

Có 37 danh mục dự án (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024) chưa giải ngân vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý theo các quyết định giao với tổng số vốn là 783.530 triệu đồng.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 theo đánh giá còn chậm do một số nguyên nhân như: Vướng mắc do thủ tục đầu tư dự án kéo dài, khó khăn trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án... nên chưa đủ điều kiện để tạm ứng vốn hoặc khối lượng hoàn thành để thanh toán. Do các dự án chuyển tiếp bố trí kế hoạch vốn năm 2024 chủ yếu mới được khởi công vào cuối năm 2023, hiện đang tập trung thi công hoàn trả khối lượng tạm ứng kế hoạch vốn năm trước nên chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Ngoài ra, một số chương trình, dự án chưa hoàn thiện đủ các thủ tục đầu tư để giao vốn theo quy định. Các dự án ODA ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trong nước, còn phải hoàn thiện thêm các hồ sơ, thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân… theo các cam kết với nhà tài trợ dẫn đến quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân mất nhiều thời gian.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành, Ban QLDA khu vực, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh...

Chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư để giao vốn cho các dự án theo quy định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn và tổ chức đấu thầu để giải ngân vốn các dự án khởi công mới trong năm 2024.

Kịp thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh, các Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, quá trình phân bổ, điều chuyển và giải ngân vốn, quá trình lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt là khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khai thác, cung ứng và kiểm soát giá nguyên, nhiên, vật liệu, các thủ tục liên quan đến đất đai; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án…

Phương Dung