Đơn báo mất giấy CNQSDĐ mang tên công ty TNHH MTV HUMAN CITY (lần 1)

05/04/2022 11:24
Vào ngày 25 tháng 03 năm 2022, Công ty TNHH MTV HUMAN CITY làm mất 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay để phục vụ việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi làm đơn này thông báo việc bị mất giấy CNQSDĐ để mọi người được biết.
Link nguồn bài viết
Đơn báo mất giấy CNQSDĐ mang tên công ty TNHH MTV HUMAN CITY (lần 1)
https://baomoi.com/don-bao-mat-giay-cnqsdd-mang-ten-cong-ty-tnhh-mtv-human-city-lan-1/c/42223882.epi
Truy cập link gốc