Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn Hà Tĩnh

27/11/2023 14:51
Đến nay, nhiều đơn vị ở Hà Tĩnh chưa hoàn thiện giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, phương án dự phòng và khắc phục sự cố nhằm bảo đảm hệ thống thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.
Link nguồn bài viết
Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn Hà Tĩnh
https://baomoi.com/dam-bao-an-toan-an-ninh-mang-tren-dia-ban-ha-tinh-c47650815.epi
Truy cập link gốc
Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn đã được các cấp, ngành quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, hệ thống mạng của các đơn vị, góp phần tích cực vào thúc đẩy chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã hoàn thành việc xác định cấp độ hệ thống thông tin.

Ngành điện Hà Tĩnh đẩy mạnh số hóa, nâng cao dịch vụ chăm sóc

Tuy vậy, qua kiểm tra của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như: nhiều đơn vị chưa hoàn thiện giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, phương án dự phòng và khắc phục sự cố nhằm bảo đảm hệ thống thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Phần lớn các hệ thống thông tin chưa có các biện pháp phòng, chống tấn công mạng; việc cấu hình sao lưu dữ liệu, ghi nhận lịch sử truy cập còn sơ sài, chủ quan; tình trạng sử dụng các công cụ để bẻ khóa bản quyền hệ điều hành (windows), phần mềm soạn thảo văn bản (office) và sử dụng phần mềm miễn phí không rõ nguồn gốc xảy ra phổ biến.

Nhiều cổng thông tin điện tử tồn tại điểm yếu bảo mật dẫn tới bị các đối tượng chèn các tệp tin, bài viết quảng cáo có nội dung xấu độc, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước và bị lợi dụng để phục vụ mục đích xấu.

Một số cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa hiểu rõ, nắm bắt đầy đủ về hiện trạng hệ thống thông tin của đơn vị mình phụ trách, còn tình trạng phụ thuộc vào đơn vị phát triển, cung ứng phần mềm và cơ quan đảm bảo an toàn, an ninh mạng cấp trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ An toàn, an ninh mạng quốc gia tại Văn bản số 3444/VPCP-KSTT ngày 20/9/2023 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận của BCĐ An toàn, an ninh mạng quốc gia tại phiên họp thứ 2 ngày 25/8/2023 tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 20/10/2023 của Văn phòng Chính phủ; xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 3130/CAT-ANM ngày 13/11/2023; để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhu cầu, mức độ quan trọng của hệ thống thông tin để đầu tư các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, mua sắm và sử dụng các phần mềm bản quyền (hệ điều hành windows, office và phần mềm phòng, chống mã độc...) và thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát hệ thống.

Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để làm chủ, hiểu rõ được các hệ thống thông tin của đơn vị mình phụ trách nhằm phát hiện, cảnh báo sớm cho cơ quan, tránh tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị xây dựng phần mềm và kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng.

Chủ động tổ chức tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại đơn vị mình; tăng cường trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng để khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật của hệ thống thông tin đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tấn công mạng.

Quá trình thực hiện các nội dung trên, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời trao đổi, phản ánh về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Sở TT&TT, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật các hệ thống thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh để kịp thời cảnh báo, xử lý, khắc phục.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng và trình độ, kỹ năng về an toàn, an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

P.V