Báo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm tại Báo Thái Nguyên và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

19/09/2023 14:32
Ngày 19-9, đoàn công tác 3 báo do đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Ngô Đức Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Công Thành, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh dẫn đầu, đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Báo Thái Nguyên.
Link nguồn bài viết
http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/bao-thanh-hoa-nghe-an-ha-tinh-trao-doi-kinh-nghiem-tai-bao-thai-nguyen-va-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-atk-dinh-hoa/195443.htm
Truy cập link gốc
Đoàn công tác tham quan tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập và các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Thái Nguyên đã tiếp, làm việc cùng đoàn công tác.

Các đồng chí trong đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật như: xây dựng đơn giá định mức, cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công đối với báo chí; biên chế, tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính, quy định mức nhuận bút đối với các loại hình báo chí...

Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Thái Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng định mức theo Thông tư 18/2021/TT-BTTTT, ngày 30-11-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Mình tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, hết lòng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Ghi sổ cảm tưởng, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Công Thành, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh viết: “Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa nguyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; luôn phấn đấu, kế thừa và phát triển sự nghiệp báo chí của Bác trong giai đoạn cách mạng hiện nay; triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023; xây dựng đất nước phồn vinh, tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”.

Tham quan Lán Tỉn Keo.

Sau lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tham quan Lán Tỉn Keo. Nơi đây ngày 6-12-1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tham quan Nhà trưng bày bảo tàng ATK Định Hóa.

Tham quan Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa - nơi trưng bày gần 400 tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Định Hóa (1947-1954).

Trần Hằng

Đăng ký tên miền

bao.vn thanh.vn hoa.vn nghe.vn an.vn ha.vn tinh.vn trao.vn doi.vn kinh.vn nghiem.vn tai.vn bao.vn thai.vn nguyen.vn va.vn dang.vn huong.vn tai.vn khu.vn di.vn tich.vn quoc.vn gia.vn dac.vn biet.vn atk.vn dinh.vn hoa.vn bao.com.vn thanh.com.vn hoa.com.vn nghe.com.vn an.com.vn ha.com.vn tinh.com.vn trao.com.vn doi.com.vn kinh.com.vn nghiem.com.vn tai.com.vn bao.com.vn thai.com.vn nguyen.com.vn va.com.vn dang.com.vn huong.com.vn tai.com.vn khu.com.vn di.com.vn tich.com.vn quoc.com.vn gia.com.vn dac.com.vn biet.com.vn atk.com.vn dinh.com.vn hoa.com.vn bao.net.vn thanh.net.vn hoa.net.vn nghe.net.vn an.net.vn ha.net.vn tinh.net.vn trao.net.vn doi.net.vn kinh.net.vn nghiem.net.vn tai.net.vn bao.net.vn thai.net.vn nguyen.net.vn va.net.vn dang.net.vn huong.net.vn tai.net.vn khu.net.vn di.net.vn tich.net.vn quoc.net.vn gia.net.vn dac.net.vn biet.net.vn atk.net.vn dinh.net.vn hoa.net.vn bao.edu.vn thanh.edu.vn hoa.edu.vn nghe.edu.vn an.edu.vn ha.edu.vn tinh.edu.vn trao.edu.vn doi.edu.vn kinh.edu.vn nghiem.edu.vn tai.edu.vn bao.edu.vn thai.edu.vn nguyen.edu.vn va.edu.vn dang.edu.vn huong.edu.vn tai.edu.vn khu.edu.vn di.edu.vn tich.edu.vn quoc.edu.vn gia.edu.vn dac.edu.vn biet.edu.vn atk.edu.vn dinh.edu.vn hoa.edu.vn bao.org.vn thanh.org.vn hoa.org.vn nghe.org.vn an.org.vn ha.org.vn tinh.org.vn trao.org.vn doi.org.vn kinh.org.vn nghiem.org.vn tai.org.vn bao.org.vn thai.org.vn nguyen.org.vn va.org.vn dang.org.vn huong.org.vn tai.org.vn khu.org.vn di.org.vn tich.org.vn quoc.org.vn gia.org.vn dac.org.vn biet.org.vn atk.org.vn dinh.org.vn hoa.org.vn